Xestión Cultural

XESTIÓN DE PROXECTOS
Axudaremos a deseñar, coordinar e avaliar de xeito integral un proxecto cultural, sempre dentro dun contexto colaborativo e potenciando o traballo en equipo.

FINANCIAMENTO CULTURAL
Avaliamos as distintas canles de financiamento dun proxecto cultural e as técnicas para a captación de fondos.
MARKETING E PÚBLICOS
Ferramentas de comunicación, difusión e posicionamento dunha actividade ou marca cultural, tanto nos ámbitos mediático e sociocomunitario como na contorna dixital.

Asesoramento e Xestión de Asociacións sen ánimo de lucro.

Subvencións, axudas e todo tipo de rexistros da entidade.

Programas educativos no eido escolar incidindo nas materias transversais.

Actividades extraescolares.

Programas educativos específicos para os diversos colectivos (muller, terceira idade…)

Organización de actos culturais (exposicións, concursos, festas populares, museos…)

Posta en valor, xestión e divulgación do patrimonio.

Comunicación e pedagoxía.